แนวข้อสอบพร้อมลุย 7 วิชาสามัญ

มาตรฐาน

      

 ภาษาไทย มีทั้งหมด 50 ข้อ 100 คะแนน แบ่งเนื้อหาการสอบเป็น 4 หมวดหลัก คือ
           1. การอ่าน 
           2. การเขียน
           3. การฟังและการพูด
           4. หลักการใช้ภาษา
              (อื้มม..แบ่งได้กว้างมากๆๆๆๆ อีกแล้ว)

         สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีทั้งหมด 50 ข้อ 100 คะแนน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เรื่องหลัก คือ
          1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
          2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
          3. เศรษฐศาสตร์
          4. ประวัติศาสตร์
          5. ภูมิศาสตร์

        ภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 100 ข้อ 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลัก คือ
           1. ทักษะการฟัง – การพูด (Listening – Speaking Skills)
              1.1 Everyday communication
              1.2 Academic communication
          2. ทักษะการอ่าน (Reading Skills)
              2.1 Academic
              2.2 general
          3. ทักษะการเขียน (Writing Skills)
              3.1 Academic
              3.2 General

      คณิตศาสตร์  มีทั้งหมด 30 ข้อ 100 คะแนน
          1. ความรู้พื้นฐาน (เซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชัน)
          2. ระบบจำนวน
          3. เรขาคณิต
          4. พีชคณิต
          5. ความน่าจะเป็นและสถิติ
          6. แคลคูลัส
          7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      ฟิสิกส์ มีทั้งหมด 25 ข้อ 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ
          1. กลศาสตร์ ( จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบมีคาบ(มีการเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง) การหมุน สมดุล งาน-พลังงาน โมเมนตัมและการชน)
          2. สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น (กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง)
          3. ไฟฟ้า – ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากะแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
              แม่เหล็ก – แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำ มอเตอร์/ไดนาโม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
              ฟิสิกส์ยุกใหม่ – แบบจำลองอะตอม ฟสิกส์ควอนตัม สมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ การสลายตัวของนิวเคลียส

       เคมี มีทั้งหมด 50 ข้อ 100 คะแนน
           1.อะตอมและตารางธาตุ
           2. พันธะเคมี
           3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
           4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
           5. ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
           6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
           7. สมดุลเคมี
           8. กรด – เบส
           9. ไฟฟ้าเคมี
         10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
         11. เคมีอินทรีย์
         12. เชื้องเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
         13. สารชีวโมเลกุล
 
      ชีววิทยา มีทั้งหมด 100 ข้อ 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ
           1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
               1.1 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
               1.2 โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน
               1.3 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และการนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งมีชีวิต
               1.4 กระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
           2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
                2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
                2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ
                2.3 การสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
                2.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s