เจาะลึก!! คะแนน O-NET แบบละเอียดยิบ

มาตรฐาน

:::วิชาภาษาไทย:::
    สาระที่ 1 การอ่าน    [ 20 ข้อ  25 คะแนน ]
    สาระที่ 2 การเขียน [ 18 ข้อ 22.50 คะแนน ]
    สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด  [ 5 ข้อ 6.25 คะแนน ]
    สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา [ 22 ข้อ 27.5 คะแนน ]
    สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม [ 15 ข้อ 18.75 คะแนน ]
 รวม 80 ข้อ 100 คะแนน

:::วิชาสังคมศึกษา:::
    สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  [ 16 ข้อ 20 คะแนน ]
    สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม [ 16 ข้อ 20 คะแนน ]
    สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ [ 16 ข้อ 20 คะแนน ]
    สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ [ 16 ข้อ 20 คะแนน ]
    สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ [ 16 ข้อ 20 คะแนน ]
 รวม 80 ข้อ 100 คะแนน

:::วิชาภาษาอังกฤษ:::
    สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร [ 52 ข้อ 52 คะแนน ]
    สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม [ 38 ข้อ 48 คะแนน ]
 รวม 90 ข้อ 100 คะแนน

:::วิชาคณิตศาสตร์:::
    สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ [ รวม 7 ข้อ  17.5 คะแนน ]
    สาระที่ 2 การวัด [ รวม 5 ข้อ 12.5 คะแนน ]
    สาระที่ 4 พีชคณิต [ รวม 18 ข้อ 45 คะแนน ]
    สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น [ รวม 10 ข้อ 25 คะแนน ]
 รวม 40 ข้อ 100 คะแนน
 ** วิชานี้ไม่ออกเรื่องเรขาคณิต และเรื่องทักษะและการบวนการทางคณิตศาสตร์

:::วิชาวิทยาศาสตร์:::
    สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต [ รวม 13 ข้อ 15 คะแนน ]
    สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม [ รวม 7 ข้อ 7 คะแนน ]
    สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร [ รวม 20 ข้อ 22 คะแนน ]
    สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ [ รวม 12 ข้อ 14 คะแนน ]
    สาระที่ 5 พลังงาน [ 8 ข้อ 8 คะแนน ]
    สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก [ 11 ข้อ 13 คะแนน ]
    สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ [ 11 ข้อ 13 คะแนน ]
    สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ 8 ข้อ 8 คะแนน ]
 รวม 90 ข้อ 100 คะแนน

 
:::วิชาสุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี :::
 >>> หมวด 1 วิชาสุขศึกษา
    สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ [ 4 ข้อ 10 คะแนน ]
    สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว [ 8 ข้อ 20 คะแนน ]
    สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล [ 14 ข้อ 35 คะแนน ]
    สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค [ 9 ข้อ 22.50 คะแนน ]
    สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต [ 5 ข้อ 12.50 คะแนน ]
 รวม 40 ข้อ 100 คะแนน
>>>หมวด 2 วิชาศิลปะ
    สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ [ 12 ข้อ 30 คะแนน ]
    สาระที่ 2 ดนตรี [ 12 ข้อ 30 คะแนน ]
    สาระที่ 3 นาฏศิลป์ [ 12 ข้อ 30 คะแนน ]
    บูรณาการ [ 1 ข้อ 10 คะแนน ]
 รวม 37 ข้อ 100 คะแนน
>>>หมวด 3 การงานอาชีพฯ
    สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว [ 29 ข้อ 70 คะแนน ]
    สาระที่ 2 การอาชีพ [ 4 ข้อ 8 คะแนน]
    สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี [ 1 ข้อ 2 คะแนน ]
    สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ [ 7 ข้อ 14 คะแนน ]
    สาระที่ 5 เทคโนโลยีการทำงานและอาชีพ [ 3 ข้อ 6 คะแนน ]
 รวม 44 ข้อ 100 คะแนน
           วิชานี้พิเศษกว่าข้อสอบฉบับอื่น เพราะเป็น 3 วิชารวมกัน ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบจะตกวิชาละ 40 นาทีเท่านั้น มีเวลาในการคิดข้อละประมาณ 1 นาที งานนี้นอกจากจะต้องแข่งกับความแม่นแล้วต้องแข่งกับความไวด้วยนะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s