ชี้ชัดๆ “7 วิชาสามัญ” VS “PAT1+2” อะไรยากกว่ากัน ?

มาตรฐาน

สิ่งที่แตกต่างของ GAT PAT และ 7 วิชาสามัญ ? 

 

GAT PAT

7 วิชาสามัญ

เวลา  สอบ 3 ชั่วโมง สอบแค่ 1 ชั่วโมง 30 นาที
คนออกข้อสอบ อาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์มหาวิทยาลัย
 เนื้อหาที่ออก

 

 PAT 1 คณิตศาสตร์ (50 ข้อ)

ตรรกศาสตร์

เซต

ระบบจำนวนจริง

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ

เรขาคณิตวิเคราะห์

ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเซีย

ฟังก์ชั่นลอการิทึม

เมทริกซ์

เวกเตอร์

จำนวนเชิงซ้อน

กำหนดการเชิงเส้น

ลำดับและอนุกรม

แคลคูลัสเบื้องต้น

เรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

ความน่าจะเป็น

การวิเคราห์ข้อมูลเบื้องต้น

การแจกแจงปกติ

คิดแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

 7 วิชาสามัญ คณิต (30 ข้อ)

เซต การดำเนินงานของเซต

ตรรกศาสตร์

ฟังก์ชั่น

ระบบจำนวน

เรขาคณิต

– พีชคณิต

ความนความน่าจะเป็น

สถิติ

แคลคูลัส

ทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์

 

 เนื้อหาที่ออก

 

 PAT 2 วิทย์ (105 ข้อ)

สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สารและสมบัติของสาร

แรงและการเคลื่อนที่

พลังงาน

การเปลี่ยนแปลงของโลก

ดาราศาสตร์ และอวกาศ

คิดแบบนักวิทยาศาสตร์

ทักษะอ่านบทความ

สถานการณ์

การทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

 7 วิชาสามัญฟิสิกส์ (25 ข้อ)
1. กลศาสตร์ 

จนลศาสตร์

แรงและการเคลื่อนที่

แรงต้านทางการเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

การเคลื่อนที่แบบมีคราบ

การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง

การหมุน สมดุล พลังงาน

โมเมนตัน การชน

2.สมบัติของสสาร 

การยืดหยุ่น

กลศาสตร์ของไหล

คลื่น แสง เสียง

3.ไฟฟ้า แม่เหล็ก 

ฟิสิกส์ยุคใหม่

ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสสลับ

แรงแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็ก

การเหนี่ยวนำ

มอเตอร์ไดนาโม

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แบบจำลองอะตอม

ฟิสิกส์ควอนตัม

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

การสลายตัวของนิวเคลียส

7 วิชาสามัญ เคมี (50 ข้อ)

อะตอมและตารางธาตุ

พันธะเคมี

สมบตัขิองธาตุ สารประกอบ

ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

สมดุล เคมี

กรด-เบส

ไฟฟ้าเคมี

ธาตุ

สารประกอบในอุตสาหกรรม

เคมีอินทรีย์

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

สารชีวโมเลกุล

7 วิชาสามัญ ชีวะ (100 ข้อ)

1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต 

พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต และดูแลสิ่งมีชีวิต 

กระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ

การสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การจัดการทรัพยากรธรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s